ADVOKATJOBB:

Ønsker du å stå på listen over advokater med særlig kompetanse på barnebortføringsaker?

Søknadsfrist: 1. april

Internasjonal barnebortføring omfatter tilfeller der et barn blir ulovlig tatt ut av landet i strid med foreldreansvaret, og tilfeller der et barn ulovlig blir tilbakeholdt i utlandet. Bufdir er sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring og Europarådskonvensjonen 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar, og bistår i saker om internasjonal barnebortføring.

Les mer her

Søknadsfrist: 1. april

Arbeidssted: Hele landet

Jobbtype: Advokat

Type stilling: Fast

SØK STILLINGEN HER

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) søker etter engasjerte advokater som ønsker å jobbe med saker om internasjonal barnebortføring.

Norge har tiltrådt Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring (barnebortføringskonvensjonen). Formålet med konvensjonen er at barn som er blitt ulovlig bortført fra en konvensjonsstat til en annen skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Bufdir er utpekt som sentralmyndighet og har et overordnet ansvar for å sikre at formålet med konvensjonen blir oppfylt. Konvensjonen er gjennomført i norsk rett ved lov av 8. juli 1988 nr. 92 (barnebortføringsloven).

Det er myndighetene i det landet som barnet er bortført til som skal avgjøre om barnet skal returneres eller ikke, etter reglene i barnebortføringskonvensjonen. I Norge er det Oslo tingrett som avgjør spørsmålet etter reglene i barnebortføringsloven.

For å gjøre det enklere for berørte foreldre å raskt komme i kontakt med en kompetent norsk advokat, er det etablert en liste over advokater som ønsker å påta seg denne type oppdrag. Listen er nå under revidering, og vi oppfordrer derfor alle advokater som ønsker å stå på listen om å søke. Advokater som er på listen i dag, må søke på nytt. Listen revideres hvert femte år og opptak er personlig.

Det stilles krav til spesialisert juridisk kompetanse innen barne- og familierett, ev. erfaring fra straffesaker om barnebortføring. Omfang av relevant erfaring vil bli tillagt vekt. Videre stilles det krav om gode språkkunnskaper, prosedyreerfaring og gyldig advokatbevilling. Erfaring med bruk av internasjonale konvensjoner vil tillegges vekt.

Opptak på listen forutsetter deltakelse på et heldagsseminar om barnebortføring i regi av Bufdir. Seminaret vil for øvrig være åpent for alle advokater som ønsker å delta, uavhengig av om de står på listen eller ikke. Seminaret vil bli avholdt 24. mai 2023. Nærmere informasjon om påmelding til kurset vil sendes ut til søkere, publiseres i Bufdirs kanaler og kan mottas på forespørsel. Bufdir vil i etterkant av kurset utstede kursbevis til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning for medlemmer av Advokatforeningen som vil søke om å få godkjent kurset som obligatorisk etterutdanning.

Listen vil bli offentliggjort på regjeringens nettside om internasjonal barnebortføring; www.barnebortforing.no, og vil ellers bli formidlet til de som henvender seg til norske myndigheter om dette. Det er opp til partene selv å avgjøre om de ønsker å bli representert av en advokat. Partene må derfor selv oppnevne den advokaten de i så tilfelle ønsker, og de vil ha full anledning til å velge en advokat utenfor listen. Det kan søkes om dekning av advokatutgifter etter de alminnelige reglene om fri rettshjelp, se rundskriv om fri rettshjelp, ref. SRF-1/2017, kapittel 9.4.

Mer informasjon om sakstypen og advokatens rolle i barnebortføringssakene finnes i rundskrivet om internasjonal barnebortføring som er tilgjengelig her. Merk at rundskrivet ikke er oppdatert etter at rollen som sentralmyndighet ble overført til Bufdir i mars 2020.

Søknad og CV merket med saksnummeret 2023/68403 sendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Att.: Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1980, Postboks 2233, 3103 Tønsberg.

Søknaden kan også sendes på e-post til postmottak@bufdir.no.

Kontaktpersoner

Ingrid Stokkeland, seniorrådgiver, 466 17 889
Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør, 466 16 809

barnebortforing@bufdir.no

Powered by Labrador CMS