ADVOKATJOBB:

Politiadvokatar

Søknadsfrist: 31. januar

Økokrim er politiet og påtalemakta sitt spissorgan mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi skal ta i vare samfunnsoppdraget vårt blant anna ved å forebygge og etterforske særleg alvorlege eller prinsipielle lovbrot på desse fagområda, treffe påtalevedtak og føre sakene for retten. Vi skal òg yte hjelp til einingane i politiet og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi eit nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndraging.

Sidan vi har omfattande, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidarar som er opptekne av å utvikle seg ved å jobbe tverrfagleg.

Økokrim held til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er eit landsdekkande politi- og påtaleorgan, må du rekne med noko reiseverksemd.

Tilsetting i politiet krev plettfri vandel, og uttømmande og utvida politiattest må hentast inn, jf. politilova § 18 og politiregisterlova § 41.

Vi oppfordrar søkarane til å krysse av i rekrutteringsportalen dersom dei har nedsett funksjonsevne, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn. Minst éin søkar som oppfyller krava, skal kallast inn til intervju.

For å ta i vare ønsket om mangfald i staten er det eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere fleire personar med minoritetsbakgrunn. Vi gjer søkarane merksame på at opplysningar om dei kan bli offentleggjorde sjølv om dei ber om å ikkje bli førte opp på offentleg søkarliste.

Søknaden skal registrerast i rekrutteringssystemet, og bekrefta kopiar av attestar og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler.


Søknadsfrist: 31. januar


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Politiadvokat

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vi treng politiadvokatar til å etterforske og føre saker for retten innanfor økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Straffesaksarbeidet skjer i tverrfaglege prosjekt med juristar og etterforskarar som har politi-, økonomi-, miljø- og datafagleg bakgrunn. Politiadvokatane i Økokrim tek del i etterforskinga av sakene og fører dei for retten etter beslutning fra saksansvarleg statsadvokat.

Vi er på jakt etter deg som

 • er samfunnsinteressert og følgjer med i nyheitsbiletet
 • ønskjer å koma til botn i kompliserte sakshøve
 • kan handtera og analysera mykje informasjon
 • kan skilja det viktige frå det uviktige og ser det enkle i det komplekse
 • er interessert i å setje deg inn i nye saksområde
 • trivst med å arbeide tett med andre profesjonar
 • viser initiativ
 • ikkje let deg skremma av nye utfordringar og er uthaldande

Arbeidsoppgåver

 • planleggje, organisere, etterforske og hjelpe til med å påtale straffesaker
 • aktorere saker for tingrett og lagmannsrett
 • kan få ansvar for straffesaksprosjekt og andre prosjekt
 • drive opplæring internt og eksternt
 • kan få funksjon som personalleiar med personalansvar

Kvalifikasjonar

 • juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap med gode resultat
 • særs gode juridiske kunnskapar
 • normalt 5–8 års relevant yrkeserfaring
 • erfaring frå straffesaksarbeid er ein fordel. Vi legg òg vekt på anna relevant arbeidserfaring og/eller annan relevant kompetanse
 • særs god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar

 • høy integritet og evne og vilje til nært tverrfagleg samarbeid
 • særs gode relasjonelle evner og kunne skape resultat i samhandling med andre
 • oppteken av å utvikle eigen og andre sin kompetanse
 • særs god arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre planer og oppnå resultat
 • særs gode analytiske evner
 • initiativrik og endringsvillig

Vi tilbyr

 • interessant arbeid med samfunnsrelevante straffesaker
 • eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • tverrfagleg teamarbeid
 • utfordrande arbeidsoppgåver
 • sterke fagmiljø
 • samarbeid med myndigheiter i inn- og utland
 • gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • løn som politiadvokat (stillingskode 1245), kr 700 000–800 000
 • høyere avlønning kan vurderes ved særlig kompetanse/erfaring
 • i tillegg får politiadvokatar i Økokrim eit mellombels tillegg for unnatak frå arbeidsmiljølova (for tida kr 37 242,90 pr. år)

Kontaktinformasjon

Petter Nordeng, leder juridisk avdeling, 23291027

Powered by Labrador CMS