ADVOKATJOBB:

Jurist (førstekonsulent/rådgiver) med interesse for teknologi

Søknadsfrist: 1. mars

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Utvalget kontrollerer også andre sivile og militære enheter som faller innenfor kontrollområdet, blant annet Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, for eksempel ved urettmessig overvåking eller mangelfull behandling av klareringssaker.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: juridisk enhet, teknologisk enhet og administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet. Alle ansatte har eget kontor, og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.

Søknadsfrist: 1. mars


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Jurist

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Vil du kontrollere E-tjenestens innhenting av elektronisk kommunikasjon som krysser Norges grense?

Om stillingen

For en person med god juridisk kompetanse og interesse for teknologi er det ledig en fast stilling som jurist.

Ny lov om Etterretningstjenesten gir tjenesten mulighet til å drive tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon, ofte kalt «TI». EOS-utvalget er pålagt å føre en løpende kontroll med TI. Den løpende kontrollen vil være en tilnærmet daglig kontroll av E-tjenestens aktiviteter innenfor TI. En vesentlig del av stillingen vil bestå av saksbehandling knyttet til den løpende kontrollen av TI. I dag er det én jurist og to teknologer som jobber med TI-kontrollen. Det vil snart være flere jurister og teknologer som kontrollerer TI.

EOS-tjenestene benytter seg av spesialiserte IKT-løsninger, som blir mer og mer avanserte. Disse må utvalget både forstå og benytte seg av for å utføre kontrolloppdraget. Du vil få en unik mulighet til å jobbe i skjæringspunktet mellom juss, teknologi og etterretning. Interesse for tverrfaglig samarbeid er derfor en forutsetning.

Den som ansettes vil måtte opparbeide seg kunnskap om E-tjenestens informasjonssystemer og rettslige rammeverk.

Arbeidet forutsetter selvstendighet, initiativ og metodisk tilnærming.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere og følge opp kjennelser fra Oslo tingrett og beslutninger fra E-tjenesten.
 • Utarbeide rapporter og utredninger til utvalget om dette og andre juridiske problemstillinger knyttet til TI.
 • Opparbeide og dele kompetanse om TI-relaterte juridiske emner og problemstillinger.
 • Bidra til utviklingen av utvalgets løpende kontroll av TI.
 • Saksbehandling av enkeltsaker og klagesaker innenfor juridisk enhets øvrige portefølje ved behov.

Krav til den som ansettes

 • Master i rettsvitenskap med meget gode resultater.
 • Interesse for og ønske om å tilegne deg kunnskap om kommunikasjonsteknologi og IKT-systemer.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God samfunnsforståelse og kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Interesse for skjæringsfeltet mellom juss og teknologi.
 • Evne til å finne løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

 • God arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Sans for systematikk og detaljer.
 • Solid rolleforståelse og høy integritet.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Eget kontor i nye lokaler.
 • To timer trening i arbeidstiden per uke, samt tilgang på treningsrom.
 • Mulighet til å holde seg faglig oppdatert.

Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver etter kvalifikasjoner og erfaring, med et lønnsspenn fra kr 510 000 – 600 000 (førstekonsulent) eller kr 580 000 – 680 000 (rådgiver). Nyutdannede kan søke på førstekonsulentstillingen.

Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

Vilkår

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Også du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. Du må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder. Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising, og noe av arbeidet vil skje hos EOS-tjenestene.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad sendes via denne siden. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 01. mars 2023.

Nærmere informasjon om utvalgets oppgaver og arbeid er å finne i EOS-kontrolloven, på utvalgets nettsider www.eos-utvalget.no og i utvalgets årsmeldinger og særskilte meldinger til Stortinget.

Kontaktperson

Henrik Magnusson, sekretariatsleder, 21 62 39 31 eller 99 39 21 89.

Powered by Labrador CMS