ADVOKATJOBB:

Jurist til Avdeling for studieadministrasjon

Søknadsfrist: 11. november

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolen er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv – både i utdanning og forskning.Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier.

Vi skal sikre at studentene får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv med raske omstillinger, både gjennom å ha fokus på kvalitet, satse på teknologi, infrastruktur og nye undervisningsmetoder. Studentene skal også oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og samfunnsbehov, og høgskolen skal derfor styrke sitt strategiske og forpliktende samarbeid med arbeidslivet.Selv om vi har sterk regional forankring, er utdanningen vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement. Det er et uttalt mål å styrke utdanningssamarbeidet med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole.


Søknadsfrist: 11. november


Arbeidssted: Fredrikstad Halden

Jobbtype: Jurist

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

Ved Høgskolen i Østfold er det ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for studieadministrasjon. Avdelingen er organisert i fire seksjoner og har det administrative ansvaret for opptak av studenter, studieplanarbeid, utdanningskvalitet, internasjonalisering og eksamen. Stillingen er plassert i Seksjon for studieutredning og kvalitetsutvikling. Til stillingen ligger ansvar for saksbehandling og kvalitetsarbeid innen studieutredning og revisjon, forvaltning og anvendelse av lov- og forskrift og av relevante regelverk/rutiner. I tillegg vil stillingen ha avdelingsovergripende arbeidsoppgaver knyttet til juridiske vurderinger innen avdelingens ansvarsområder. Stillingen rapporterer til studiedirektøren og vil også samarbeide med avdelingens ledergruppe og med fakultetsledelsen. Hovedarbeidssted vil være i Halden, men det må påregnes jevnlig tilstedeværelse i Fredrikstad også.

Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • rådgivning knyttet til studieplanarbeid, studieutvikling, studiekvalitet og regelforståelse
 • saksbehandling på det studieadministrative området som for eksempel utredning og kvalitetssikring av studieplaner, forvaltning og dokumentasjon av studieadministrative prosesser
 • å bidra til å utvikle gode studieadministrative prosesser
 • utredningsarbeid og avklaringer av juridiske spørsmål av betydning for avdelingens arbeidsområder
 • informasjon om regelverksendringer og forvalte og videreutvikle interne rutiner og retningslinjer innen avdelingens ansvarsområder
 • å koordinere og utforme høringsuttalelser knyttet til relevant lov- og forskrift
 • å bistå med juridisk veiledning i studentsaker
 • ansvar for internopplæring innen aktuelle områder
 • andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområder må påregnes

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant erfaring fra ett eller flere av seksjonens ansvars- og arbeidsområder
 • god kjennskap til og erfaring med saksbehandling i offentlig forvaltning
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse og forståelse for IT-systemer som brukes i saksbehandlingen

Det er ønskelig med

 • erfaring fra studieadministrativt arbeid/saksbehandling i universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å ta initiativ og bidra til å finne gode løsninger
 • evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • være åpen for endring og evne til å tilpasse deg nye ting

Vi tilbyr

 • Lønn i stilling som rådgiver 1434 mellom kr 550 000-600 000. Lønn som seniorrådgiver 1364 mellom kr 600 000-640 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Kode- og lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Powered by Labrador CMS