ADVOKATJOBB:

Ledig fast stilling som jurist (rådgiver)

Søknadsfrist: 14. november

EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget, og er ett av Stortingets eksterne kontrollorganer. Utvalgets oppgave er å føre løpende kontroll med virksomheter som driver etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for det offentlige. Disse betegnes ofte som EOS-tjenestene, eller de hemmelige tjenestene. I dag består de av Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Utvalget kontrollerer også andre sivile og militære enheter som faller innenfor kontrollområdet, bl.a. Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Kontrollens formål er først og fremst å se til at EOS-tjenestene ikke krenker noens rettigheter, f.eks. ved urettmessig overvåking eller mangelfull behandling av klareringssaker.

EOS-utvalgets sekretariat ledes av sekretariatsleder og er delt inn i tre enheter: Juridisk enhet, Teknologisk enhet og Administrativ enhet. Arbeidsmiljøet er godt og den faglige standarden er høy. EOS-utvalget er IA-virksomhet. Alle ansatte har eget kontor og det er anledning til å trene to timer i uken i arbeidstiden.


Søknadsfrist: 14. november


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Jurist (rådgiver)

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

For deg med god juridisk kompetanse er det ledig fast stilling som jurist i sekretariatets juridiske enhet. Stillingen byr på utfordrende oppgaver innenfor et bredt juridisk fagfelt.

Arbeidet er variert og spennende innenfor grenseflatene mellom teknologi, samfunnsvitenskap, politikk og juss.

Sakene utvalget behandler berører juridiske fagfelt som personvernrett, straffeprosess, menneskerettigheter, forvaltningsrett, politirett og konstitusjonell rett.

Arbeidsoppgaver

  • Saksbehandling av enkeltsaker.
  • Saksbehandling av klagesaker.
  • Forberedelse og gjennomføring av utvalgets inspeksjoner.
  • Utredningsarbeid og annen faglig forberedelse av utvalgets møter.

Du vil få oppgaver innenfor hele juridisk enhets portefølje, men med hovedvekt på enkeltområder.

Kvalifikasjonskrav

  • Master i rettsvitenskap eller cand. jur. med meget gode resultater.
  • Minst to års juridisk arbeidserfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

Foruten gode juridiske kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på din samfunnsforståelse, interesse for og erfaring med skjæringsfeltet mellom juss og teknologi, skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt personlig egnethet.

Vi ser etter deg som har følgende personlige egenskaper:

  • God rolleforståelse og høy integritet.
  • Fleksibel, initiativrik, strukturert og grundig.
  • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med jurister og andre faggrupper.

Vilkår

For stillingen gjelder krav om sikkerhetsklarering og autorisasjon på høyeste nivå. Tilsetting vil derfor skje med forbehold om sikkerhetsklarering og autorisasjon. Søkere kan ikke ha andre statsborgerskap enn norsk.

Også du som er eller har vært ansatt i en EOS-tjeneste kan søke på stillingen. Du må være forberedt på, og villig til å bidra til, at det kan gjennomføres referansesamtaler på et tidlig tidspunkt i ansettelsesprosessen.

Stillingen er innplassert som rådgiver og lønnes etter kvalifikasjoner og erfaring innenfor et lønnsspenn fra kr 550 000 til kr 630 000.

Fra lønnen går 2 prosent innskudd til Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder prøvetid på 6 måneder.

Utvalgets kontorer ligger i nye lokaler i Nils Hansens vei 25 på Bryn i Oslo. Arbeidets innhold gjør at det i liten grad er mulighet for hjemmekontor. Arbeidet vil innbefatte noe reising.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til juridisk enhetsleder Silje Hanssen på telefon 21 62 39 33 eller 450 367 72.

Søknad sendes via www.jobbnorge.no. Søknader må ha vedlagt vitnemål og attester for å komme i betraktning.

Søknadsfrist er 14. november 2021.

Nærmere informasjon om utvalgets oppgaver og arbeid er å finne i EOS-kontrolloven og i utvalgets årsmeldinger og særskilte meldinger til Stortinget.

For øvrig informasjon om utvalget, se www.eos-utvalget.no.

Powered by Labrador CMS