ADVOKATJOBB:

Arbeids- og sosialdepartementet søker nestleder i Arbeidsretten

Søknadsfrist: 5. mai

Arbeidsretten er en spesialdomstol med sete i Oslo og med hele landet som virkekrets. Administrativt er domstolen underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Domstolen er tillagt dømmende oppgaver etter arbeidstvistloven og tjenestetvistloven. Den behandler tvister mellom arbeidslivets organisasjoner om gyldighet og fortolkning av tariffavtaler og tvister om krav som bygger på tariffavtale. Videre behandles tvister der det foreligger brudd på tariffavtaler eller lovgivningens bestemmelser om fredsplikt. Arbeidsretten er normalt siste instans på dette saksområdet.

Arbeidsretten settes i den enkelte sak med fagdommere og med arbeidslivskyndige dommere.

Retten har tre faste fagdommere. De øvrige dommere og varadommere utnevnes av Kongen i statsråd for tre år av gangen, etter innstillinger fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og forslag fra departementet.

Arbeidsrettens kontor består av fire heltidsansatte, hvorav tre er juridiske stillinger og en sekretærstilling.

Se også www.arbeidsretten.no


Søknadsfrist: 5. mai


Arbeidssted: Oslo

Jobbtype: Nestleder

Type stilling: Fast


SØK STILLINGEN HER

Om stillingen

Arbeidsretten er en spesialdomstol og er sammen med Riksmekleren (og Rikslønnsnemnda) en del av tvisteløsningssystemet som staten stiller til disposisjon for det kollektive arbeidslivet. I tillegg til den dømmende virksomheten, skal domstolen bidra til kompetanseoppbygging innfor den kollektive arbeidsretten. Arbeidsretten deltar i også et internasjonalt samarbeid mellom arbeidsrettsdomstolene i Norden og Europa. Hovedinnholdet i stillingen er ordinære dommeroppgaver, herunder saksforberedelse og administrasjon av hovedforhandling i tildelte saker, deltakelse i rettsmøter og domsskriving. Som nestleder vil du ha ansvar for å delta i og legge til rette for det nasjonale og internasjonale faglige samarbeidet som domstolen er en del av. Du vil også bli tillagt andre juridiske og administrative oppgaver innenfor domstolens virkeområde.

Nestlederen er fast stedfortreder for Arbeidsrettens leder.

Stillingen som nestleder av Arbeidsretten er ledig fra 1. juli 2021.

Kvalifikasjoner

Du må ha høy juridisk kompetanse, og oppfylle kvalifikasjonskravene som framgår av arbeidstvistloven § 36.

Det er ønskelig med dommererfaring og vi forutsetter god kjennskap til Arbeidsrettens arbeidsfelt. Tidligere relevant praksis vil bli vektlagt.

Du må også oppfylle de lovfestede vilkår for adgangen til å bli høyesterettsdommer.

Stillingen lønnes tilsvarende lagmann i kategori L2, som p.t. utgjør 1 403 000 kr.

Les dette før du søker

  • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
  • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
  • Arbeidsspråket er norsk.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med ekspedisjonssjef Ragnhild Nordaas på telefon 950 26 270.

Powered by Labrador CMS