ADVOKATJOBB:

Spesialenheten for politisaker søker advokater/jurister på verv

Søknadsfrist: 4. mai

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten foretas og ledes etterforskingen av Spesialenheten for politisaker. Med unntak av de saker hvor riksadvokaten er tiltalekompetent tar Spesialenheten ut tiltale innenfor enhetens ansvarsområde og aktorerer disse for domstolene.

Hovedkontoret er plassert på Hamar og enhetens tre etterforskingsavdelinger er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen. Enheten er under omorganisering.

Det skal opprettes én etterforskingsavdeling med kontorsteder i Oslo, Bergen og Trondheim. Det skal også etableres et sentralt saksmottak som stedsplasseres på Hamar. Spesialenheten er faglig underlagt riksadvokaten, og administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

For nærmere opplysninger om virksomheten vises til Spesialenhetens hjemmeside: www.spesialenheten.no


Søknadsfrist: 4. mai


Jobbtype: Advokat/jurist

Type stilling: Verv


Kontaktperson:

Terje Nybøe

Sjef for Spesialenheten

62556100


Guro Glærum Kleppe
Assisterende sjef
62556100


SØK STILLINGEN HER

Spesialenheten benytter advokater/jurister på verv som deltar i den påtalemessige behandlingen av saker. Tidsperioden for de som per nå er knyttet til enheten utløper 1. juli 2021, og vi ser etter nye advokater eller jurister med relevant erfaring/ kompetanse og med forståelse for Spesialenhetens viktige mandat. Ved oppnevning vil det være et mål å sikre at personer på verv samlet sett representerer fordypning og erfaring innenfor flere relevante rettsområder.

Ordningen med denne type funksjon på verv skal bidra til at arbeidet ved enheten holder et høyt faglig nivå, at arbeidet utføres effektivt og at ressursbruken kan tilpasses en varierende oppgavemengde. Advokater/jurister på verv skal bidra til å styrke enhetens uavhengighet i forhold til politiet og den ordinære påtalemyndighet og skape tillit til enhetens arbeid.

Ved utvelgelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner, yrkeserfaring, god skriftlig framstillingsevne og mulighet til å prioritere arbeid for enheten. Av effektivitetshensyn vil søkere som har tilhold i rimelig nærhet til enhetens etterforskingskontorer kunne bli foretrukket. Av hensyn til det fremtidige arbeidet ved et sentralt saksmottak er det av særlig interesse å knytte til oss en eller to personer fra Innlandet.

Personer på verv kan ikke samtidig ha ansettelsesforhold i politiet eller påtalemyndigheten. Fra tidligere ansettelse i politiet eller påtalemyndigheten gjelder en karantenetid på 2 år. Politiattest vil bli innhentet for aktuelle søkere.

Vi søker etter totalt seks personer på verv. Antallet kan bli undergitt nærmere vurdering. Personer på verv deltar i arbeidet ved enheten på oppdragsbasis. Godtgjørelse for arbeidet gis i henhold til reglene i salærinstruksen.

Vedtak om oppnevning treffes av sjefen for Spesialenheten for politisaker og oppnevningsperioden har en varighet på 4 år. Verv i Spesialenheten kan ikke innehas i mer enn to oppnevningsperioder.

Det er ved oppnevning av personer på verv ønskelig å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Personer som er interessert i verv i Spesialenheten for politisaker bes registrere elektronisk søknad og CV, vedlagt attester og vitnemål, via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 4. mai 2021. Originale dokumenter medbringes til eventuelt intervju.

Powered by Labrador CMS